HSE Policy

ITG skall erkännas som ledande avseende hälsa, säkerhet och miljö, både inom egna anläggningar och vid arbete i andra företags lokaler. Det övergripande målet är att undvika alla olyckor och skador på människor, materiella tillgångar eller miljön. ITG ska leverera produkter och tjänster som säkrar användaren mot olyckor eller skador på människor eller miljö. Varje anställd eller arbetare som anlitats av ITG har rätt att stoppa arbete om en okontrollerad HSE risk upptäcks. Vår HSE politik är en grund för de etablerade HSE-mål som ITG har och skall vara huvudfokus i alla faser av vår verksamhet.

ITG shall be recognized as a leading alliance with respect to Health, Safety and Environment, both within own facilities and when performing work on other companies premises. The overall goal is to avoid all accidents and harm to people, material assets or the environment. ITG shall deliver products and services that safeguard the user towards accidents or harm to people or the environment. Each employee or worker hired by ITG is authorized to stop any work involving uncontrolled HSE risk. The HSE Policy is a basis for the established HSE goals for ITG and shall have the main focus in all phases of our operations.